REGLEMENT

REGLEMENT VAN DE AUBEL WEDSTRIJD


« Barbecue HUØ®- AUBEL®»

ARTIKEL 1

De wedstrijd « Barbecue HUØ®- AUBEL®» wordt georganiseerd door Detry nv, rue de Merckhof 110, B-4880 Aubel, ondernemingsnr. 0402.327.393. Alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België of in het Groothertogdom Luxemburg verblijven en een e-mailadres hebben, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Elke deelnemer die niet aan deze voorwaarden voldoet, zal automatisch van de wedstrijd uitgesloten worden. De deelnemers moeten te allen tijde een identiteits- en leeftijdsbewijs kunnen voorleggen, zodat de organisatoren eventuele misbruiken kunnen nagaan en bestraffen.

ARTIKEL 2

De wedstrijd gaat op 22 april 2021 van start en zal eindigen op 6 juni 2012, telkens om middernacht, al naargelang de bij artikel 3 opgenomen modaliteiten. Er kan op geen enkele andere manier aan deze wedstrijd deelgenomen worden dan zoals beschreven in voorliggend reglement.

ARTIKEL 3 - DEELNAME

De deelnemer zal zowel de hoofdvraag als de schiftingsvraag moeten beantwoorden. Deelnemers dienen de procedure te volgen tot bevestiging van hun deelname. De vragen zijn: • Hoofdvraag Welk van deze 3 producten maakt deel uit van het BBQ gamma ? A. worsten B. ham C. balletjes • Schiftingsvraag Hoeveel mensen zullen er deelgenomen hebben aan de wedstrijd van 22/04/2021 tot 06/06/2021 middernacht?

ARTIKEL 4

Om zijn deelname aan de wedstrijd te valideren, zal de deelnemer een vakje moeten aanvinken, waarmee hij bevestigt dat hij ter dege kennisgenomen heeft van de wedstrijdregels en dat hij het reglement aanvaardt. Zonder zijn aanvaarding van het reglement zal de deelname niet geldig zijn.

ARTIKEL 5

Alle gemaakte kosten om deel te nemen aan de wedstrijd (telefoon, internet, informatica, ...), zullen volledig voor rekening van de deelnemers zijn. In geen geval zullen de deelnemers kosten van hun deelname aan de wedstrijd op de organisatoren kunnen verhalen.

ARTIKEL 6

De winnaars zijn diegenen die de hoofdvraag correct beantwoordden en die ook het juiste antwoord op de bijkomende vraag gaven of anders een antwoord dat er het dichtst in de buurt van kwam. Bij een ex aequo zal de deelnemer die als eerste aan de wedstrijd deelnam (datum en tijdstip van validatie van de deelname), tot winnaar uitgeroepen worden.

ARTIKEL 7

Eenzelfde persoon die op basis van zijn naam, zijn woonplaats en zijn e-mailadres geïdentificeerd werd, kan maar één prijs winnen. Bovendien zal er ook maar één prijs per huishouden toegekend worden, dat op hetzelfde adres woont. Als een deelnemer meer dan één keer deelneemt door gebruik te maken van meerdere e-mailadressen, identiteiten of op een andere manier, zal dit automatisch en zonder voorafgaande waarschuwing tot de uitsluiting van de deelnemer in kwestie leiden. Er zal geen enkele klacht ter zake aanvaard worden.

ARTIKEL 8

Met deelnemers zonder volledig profiel zal er geen rekening gehouden worden in het kader van de wedstrijd. Met deelnemers zonder volledig profiel wordt gedoeld op deelnemers die de hoofd- en de bijkomende vraag niet beantwoordden en die hun naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum en e-mailadres niet invulden.

ARTIKEL 9

Elke inschrijving die een ongeldig e-mailadres of een onvolledig of vals thuisadres vermeldt, zal nietig verklaard worden. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden, mocht een inschrijvingsformulier onjuist of onvolledig ingevuld worden, waardoor het een verkeerd of onbekend adres zou vermelden, of mocht hieruit een ander probleem voortvloeien.

ARTIKEL 10

Zal toegekend worden in het kader van deze wedstrijd : 1e prijs: 1 volledig uitgeruste HUØ® set + 6 HUØ® barkrukken + 1 barbecue party Aubel® “Thuiskok” voor 6 persoons (Indicatieve consumentenwaarde incl. btw: ± 6.000 €) * Timing en modaliteiten voor "Thuiskok" -avond, te bepalen in functie van de evolutie van de gezondheidssituatie. 2e PRIJS: 1 volledig uitgeruste HUØ® set + 6 HUØ® barkrukken (indicatieve consumentenwaarde incl. btw: ± 5.000 €) 3e tot 32ste PRIJS: 30 Aubel® & HUØ® lederen & denim schorten (Indicatieve consumentenwaarde incl. btw: 50 €) De prijzen mogen niet ingeruild, verkocht of terugbetaald worden.

ARTIKEL 11

De winnaars zullen in de loop van de maand juni 2021 een mail ontvangen op het adres dat ze opgaven bij hun online-registratie om deel te nemen aan de wedstrijd. Ze zullen gevraagd worden om de nodige gegevens (woonplaats) te bevestigen en/of aan te vullen om de beschreven prijs te kunnen ontvangen. Als de winnaar binnen de 7 dagen na verzending van dit bericht deze gegevens niet heeft bevestigd en/of aangevuld door te reageren per mail, zal de prijs automatisch toegekend worden aan de volgende winnaar in de rangschikkingsvolgorde van de resultaten. Er zal geen enkele compensatie in eender welke vorm toegekend worden. De prijzen zullen in de loop van de maand juni 2021 verstuurd worden. Ze zullen niet omgezet kunnen worden in baar geld. De prijs zal in natura en volgens de hieronder beschreven voorwaarden aanvaard worden. De winnaars zullen hun prijs per post ontvangen via de dienst van de Post. Als de dienst die de levering verricht, de prijs niet kan overhandigen, zal er een briefje in de bus gestoken worden met de nodige contactgegevens, zodat de deelnemer rechtstreeks contact kan opnemen om een nieuwe aanbieding af te spreken. Als de winnaar niet reageert op dit bericht binnen de hiertoe voorziene termijn na de datum van de eerste aanbieding bij hem thuis, dan zal de prijs opnieuw eigendom worden van de onderneming DETRY nv. De organisator zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een eventuele vertraging of verlies bij levering. Eenmaal geleverd vallen de prijs en het gebruik ervan geheel onder de verantwoordelijkheid van de winnaar. Elk verlies of elke retourzending alsook de hiermee gepaard gaande kosten zal de onderneming DETRY nv niet voor haar rekening nemen.

ARTIKEL 12

De organisator en alle andere partijen die hun medewerking verleenden, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de wedstrijd, mocht de wedstrijd om redenen buiten hun wil om beëindigd, stopgezet, uitgesteld of geannuleerd moeten worden.

ARTIKEL 13

Over de organisatie of het verloop van de wedstrijd zal niet gecommuniceerd worden, noch schriftelijk, noch elektronisch, noch telefonisch. En dat zowel tijdens als na de wedstrijd.

ARTIKEL 14

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen, mochten onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen.

ARTIKEL 15

Elk soort van bedrog, poging tot bedrog, misbruik of poging tot misbruik zal automatisch tot de uitsluiting van de deelnemer in kwestie leiden, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving nodig zal zijn. Verder behoudt de organisator zich eveneens het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die bedrog pleegde of dat trachtte te doen of ergens misbruik van maakte of dat trachtte te doen. Georganiseerde of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als misbruik of bedrog beschouwd worden en zullen automatisch tot de uitsluiting van de betroffen deelnames leiden, zonder dat hiermee afbreuk gedaan wordt aan de overige vervolgingsrechten van de organisator. De organisator kan ten aanzien van deelnemers niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk eventueel bedrog of misbruik.

ARTIKEL 16

ARTIKEL 16.1 - Verwerking van de persoonsgegevens
16.1.1 De organisator verbindt er zich toe om de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook het privacybeleid na te leven dat u kunt vinden op https://myaubel.be/nl/node/7.

ARTIKEL 16.2 - Door de organisator beoogde doel bij het gebruik van de persoonsgegevens
16.2.1 De via de website verzamelde persoonsgegevens worden door de organisator gebruikt (die als verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens beschouwd wordt en die het beheer ervan aan derden kan toevertrouwen zoals communicatiebureaus) om de nodige stappen te kunnen ondernemen voor de organisatie van de wedstrijd « Barbecue HUØ®- AUBEL®». In dat kader zullen er ook gegevens overgemaakt worden aan derden met het oog op de overhandiging van de prijzen (bv. bureau dat de wedstrijd organiseert, de prijzen levert, enz.).
16.2.2 Bij uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord, met name als de deelnemers het respectieve vakje aanvinken bij hun registratie op myaubel.be, zal Detry nv hun persoonsgegevens gebruiken om hen te informeren over eventuele toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.
16.2.3 Alle medewerkers en consultants van Detry nv evenals de medewerkers en consultants van de onderaannemers, leveranciers of commerciële partners die instaan voor de organisatie en het goede verloop van de wedstrijd « Barbecue HUØ®- AUBEL®», zullen toegang hebben tot de persoonsgegevens van de deelnemers voor de hierboven vermelde doeleinden.
16.3 - Bewaringstermijn van de persoonsgegevens In overeenstemming met de wettelijke verplichtingen opgelegd door de AVG zal de organisator de persoonsgegevens van de gebruikers die voor deze wedstrijd verzameld werden, uitsluitend bewaren voor de redelijk geachte, benodigde termijn voor de realisatie van de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld werden.

ARTIKEL 17

Voorliggend reglement wordt beheerst door het Belgische recht. Alle kwesties in verband met de toepassing of interpretatie van het reglement of alle onvoorziene kwesties die zich zouden voordoen, zullen soeverein door de organisator in naleving van de Belgische wetgeving geregeld worden. Bij een eventueel rechtsgeschil zijn alleen de rechtbanken uit het rechtsgebied van de zetel van de organisator territoriaal bevoegd.